โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สน.เตาปูน จำนวน ๒ อาคาร

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ขอเชิญชวนประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สน.เตาปูน จำนวน ๒ อาคาร ๒ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจ้าง (แบบ บก.๐๑) ๓ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ๔ TOR งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน ๕ ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สน.เตาปูน จำนวน ๒ อาคาร Share: Share on facebook Facebook

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สน.เตาปูน จำนวน ๓ เครื่อง พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สน.เตาปูน จำนวน ๓ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สน.เตาปูน พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ รายละเอียด คำอธิบาย ๑ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง Share: Share on facebook Facebook