อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

อำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในสถานีตำรวจอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสอบสวน

...