คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ )

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ฝ่ายอำนวยการอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานธุรการและพัฒนากำลังพล

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานกำลังพล

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานสวัสดิการ

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – วินัย

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานยุทธศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานการเงิน

๑๐

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย

๑๑

คู่มือปฏิบัติงานด้าน – งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายป้องกันปราบปราม

คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม

ฝ่ายสอบสวน

คู่มือพนักงานสอบสวน

ฝ่ายจราจร

คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานจราจร

ฝ่ายสืบสวน

คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานสืบสวน