คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

คู่มือสำหรับประชาชน ปี ๒๕๕๘ (โรงพิมพ์ตำรวจ)

คู่มือขออนุญาติตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร