มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม