การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน