แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕