สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๔

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง ธันวาคม ๒๕๖๔

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง มกราคม ๒๕๖๕

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง เมษายน ๒๕๖๕

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง พฤษภาคม ๒๕๖๕

สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนระหว่าง มิถุนายน ๒๕๖๕