รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔