ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕