การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕