การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕