การดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

การพิจารณาความดีความชอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(๑.) เลื่อนขั้นเงินเดือน สัญญาบัตร ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

(๒.) เลื่อนขั้นเงินเดือน ประทวน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)