หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่  ๒)

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๐๐๐๙.๒๖๑/ว๒๘ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ

ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ว ๖๖ ลง ๒๕ ก.ย.๕๗ แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ

แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น

หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๘