นโยบายการบริหารกำลังพล

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

วิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สตช. พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๖