นโยบายการบริหารกำลังพล

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

 นโยบายการบริการกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วิธีพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สตช. พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๖