แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ

เรื่อง

คำอธิบาย

งบประมาณรายจ่าย ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕