แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ไตรมาส ๑ – ๒ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี  (งบดำเนินงาน) พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมา ๓

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายจ่ายอื่น)

จัดสรรงบประมาณ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตร. ๑ รร.) ไตรมาสที่ ๑ – ๒

จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ D.A.R.E ภารเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

จัดสรรงบประมาณ โครงการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และปราบปรามยาเสพติด ไตรมาสที่ ๑ – ๒

จัดสรรงบประมาณ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตร. ๑ รร.) ไตรมาสที่ ๓

จัดสรรงบประมาณ โครงการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E ไตรมาสที่ ๑ – ๓

จัดสรรงบประมาณ สำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล