รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ – ๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)