รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ

เรื่อง

คำอธิบาย

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔