ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ มิ.ย.๖๕)