ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

สถิติการรับแจ้งประจำวันอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการรับแจ้งประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค.๖๔ – ๓๑ ธ.ค.๖๔)