Clinic Police ITA 2023 (กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1)

..เดินหน้า …..จัด Clinic Police ITA 202 3  (กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1)
 
               วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงาน ..โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Police ITA 2023 (กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1) โดยมี พล...วิสนุปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และ นายทวิชาติ นิลกาญจน์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ..เป็นผู้กล่าวรายงาน  โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
               โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อทบทวนและให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ POLICEITA ให้กับผู้แทนสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 1
 
               สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดยนางสาวชนิดาอาคมวัฒนะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานป...และคณะบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯใน 4 เรื่องได้แก่
 
               1. ทบทวนและให้คำปรึกษาแนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งเป็นแบบวัดที่เก็บจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประเด็นการวัดการรับรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นด้านการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนการอำนวยความยุติธรรมการรับคำร้องทุกข์จากประชาชนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้กล่าวหาหรือผู้ต้องหาหรือพฤติกรรมในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเสียเองนอกจากนี้ยังมีการวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในด้านอื่นๆเช่นการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการสืบสวนฯการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนความโปร่งใส ในระบบการบริหารกำลังพลการใช้ทรัพย์สินของราชการระบบการจัดเก็บรักษาเงินทรัพย์สินของกลางในคดีหรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาคและการป้องกันการทุจริต
 
               2. ทบทวนและให้คำปรึกษาแนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ซึ่งเป็นแบบวัดที่เก็บจากผู้มารับบริการและประชาชนมีประเด็นการวัดการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้เสียหายและผู้ต้องหาพฤติกรรมการรับสินบนรวมไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจอาทิการปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ลดอุปสรรคลดความยุ่งยากการให้บริการ online การจัดสายตรวจ/ตั้งจุดสกัดการใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV เป็นต้น
 
              3. ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดรับกับการบริหารงานตำรวจและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ คู่มือการให้บริการประชาชน E–Service แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา ฯลฯ เป็นต้น
 
              4. การให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติ “การใช้งานระบบ POLICEITA” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับรองรับการประเมิน online ในทุกเครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเนื้อหาของหัวข้อบรรยายและฝึกปฏิบัติทั้ง 4 เรื่องนั้น นับว่าเป็นประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การช่วยยกระดับค่าคะแนน ITA ของสถานีตำรวจได้

ภาพการดำเนินกิจกรรม

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน