โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สน.เตาปูน จำนวน ๒ อาคาร

ลำดับ

รายละเอียด

คำอธิบาย

ขอเชิญชวนประกวดราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สน.เตาปูน จำนวน ๒ อาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจ้าง (แบบ บก.๐๑)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

TOR งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ สน.เตาปูน

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สน.เตาปูน จำนวน ๒ อาคาร

Share:

Share on facebook
Facebook
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน